【双调】朝元乐原文,翻译,赏析_拼音版_作者刘伯亨_同济古诗词网 

【双调】朝元乐

作者:刘伯亨 朝代:元代
【双调】朝元乐原文
柳底风微,花间香细。作阵蜂儿惊起,偷香酿出残花蜜。成群燕子交飞,掠
波闲补巢泥。日升林光莹,雨洗山明媚,雕轮绣鞍作对儿家来,也那没乱杀我伤
春意。
 【锦上花】懒展星眸,倦梳云髻。怅望雕鞍,粉郎何日归?寂寞兰堂,玉人
长夜悲。千里相思,一春辜负矣。断钗孤凤忧,破镜只鸾栖。恨锁难开,紧封愁
眉。夜永难捱,教我减削玉肌。恨结难松,牢拴病体。
 【清江引】自他那枕边说别离,巧舌头甜如蜜。三春有归期,四月无消息,
谎人情一星星不记得。
 【碧玉萧】那话儿休题,憔悴减香肌。这病儿禁持,松钏褪罗衣。只自知,
心情事诉与谁,命运乖,是这姻缘匹配,不由人长吁气。
 【沙子儿摊破清江引】可意的金钗,何曾簪云髻?可意的花钿,何曾贴翠眉?
可意的纱衣,何曾傍香体?科场去几时,薄情间千里。他闪的我凄凉,我为他憔
悴。强步上凉亭,晚风清似水。好景宜多欢会,藕花荡红香,荷叶摇青翠,故人
他未来秋到矣!
 【海天晴】流光转顺波,岁月更浮世,人生有限杯,昏晓又相催。晓来昨朝,
老似今日,呀,白发故人稀。
 【一机锦】人生好百年,几能三万日?常言七十稀。将往事思惟,二十三十,
妙龄之际。四十将已及,早减了容仪。
 【好精神】七月七,牛郎织女期。好相别,还相会,一年一度不差别。则这
天象有姻缘,世人无恩义。在他乡结新婚,与别人为娇婿。
 【农乐歌摊破雁儿落】皆是为功名,总是愁萦系。莺燕得交欢,鸾凤不相配。
往来鱼雁多,展转音信稀。天涯人未来,江头马不嘶。含恨对秋光,洒泪流寒溪。
凉凄凄潇潇风雨催,冷阴阴穰穰芦花底。看平原则见丹枫木叶飞,望长堤又见金
井梧桐坠;看平原又见丹枫木叶飞,望长堤又见金井梧桐坠。闹啾啾蝉鸣紫桂阶,
絮叨叨蛩唧黄花砌。呀,看芙蓉没况向南池,饮茱萸无分赏东篱。见如今老菊匆
匆瘦,赤紧的新梅渐渐肥。刀尺临逼,正这头裁那头差了活计。针线拘系,缝半
边忘半边,错了见识。
 【动相思】恹恹白昼长,楚楚黄昏细。懒行入绣闺,羞揭开罗帏。怕闪开这
秋波,这秋波翠两弯;愁解放这春风,这春风玉一围。无倒断的凄凉凄凉,无寐。
甜腻腻的恩情,苦恹恹伤悲,多情翻做了相思忆。正是愁萦系,瑞雪缤纷坠。
 【沽美酒带太平令】舞琼花乱点衣,飘玉雪絮沾泥,这雪他初下霏微则是后
渐疾。赤紧的风踅的雪急,白茫茫漫野平堤,似玉琢就瑶天大地,粉妆成峻岭深
溪,银磊就高台短砌,这场雪下的来奇异。呀,一任教乌啼,马嘶,牧牛人远归
在只径里。天也,不见影只闻的些声势。
 【三犯白苎歌】这天气好难为,寒朔暮怎生教人捱过的。毡帘荡荡穿风力,
纱窗闪闪透寒威。兽炭火从炉上烧,羊羔酒泛杯中美。自寻思,闲究理;自寻思,
闲究理:在地上者天,在天下者地。净眼看其中,万物原来皆二气,在一生居一
体。得一时过一日,咨嗟人去不归兮,无聊长叹息!看别人好夫妻,看别人好夫
妻,相呼相唤相谐觅。尽将心事向人言,衷肠难尽矣。咨嗟人去不归兮,无聊长
叹息:衣有衣,食有食,穿者任意穿,吃者任意吃,爱他人年少双双美。咨嗟人
去不归兮,无聊长叹息。
 【挂搭序】飘飘四季过,迢迢一年矣。恨他和气暖如春,盼我冰霜凉似水。
羞对双凤枕,怕见孤鸾帏。热残病体,谁问将息?睡损孤身谁温被?漫漫黑海向
东流,总是相思泪。
 【余音】则为这寄书人不至伤心碎,把离愁撇入在湘江内。无缘咱孤枕独眠,
染病耽疾。唱道信杳音稀,生拆散鸳鸯,全废寝忘食,便做死到黄泉我可也忘不
了你!
【双调】朝元乐拼音解读
liǔ dǐ fēng wēi ,huā jiān xiāng xì 。zuò zhèn fēng ér jīng qǐ ,tōu xiāng niàng chū cán huā mì 。chéng qún yàn zǐ jiāo fēi ,luě
bō xián bǔ cháo ní 。rì shēng lín guāng yíng ,yǔ xǐ shān míng mèi ,diāo lún xiù ān zuò duì ér jiā lái ,yě nà méi luàn shā wǒ shāng
chūn yì 。
 【jǐn shàng huā 】lǎn zhǎn xīng móu ,juàn shū yún jì 。chàng wàng diāo ān ,fěn láng hé rì guī ?jì mò lán táng ,yù rén
zhǎng yè bēi 。qiān lǐ xiàng sī ,yī chūn gū fù yǐ 。duàn chāi gū fèng yōu ,pò jìng zhī luán qī 。hèn suǒ nán kāi ,jǐn fēng chóu
méi 。yè yǒng nán ái ,jiāo wǒ jiǎn xuē yù jī 。hèn jié nán sōng ,láo shuān bìng tǐ 。
 【qīng jiāng yǐn 】zì tā nà zhěn biān shuō bié lí ,qiǎo shé tóu tián rú mì 。sān chūn yǒu guī qī ,sì yuè wú xiāo xī ,
huǎng rén qíng yī xīng xīng bú jì dé 。
 【bì yù xiāo 】nà huà ér xiū tí ,qiáo cuì jiǎn xiāng jī 。zhè bìng ér jìn chí ,sōng chuàn tuì luó yī 。zhī zì zhī ,
xīn qíng shì sù yǔ shuí ,mìng yùn guāi ,shì zhè yīn yuán pǐ pèi ,bú yóu rén zhǎng yù qì 。
 【shā zǐ ér tān pò qīng jiāng yǐn 】kě yì de jīn chāi ,hé céng zān yún jì ?kě yì de huā diàn ,hé céng tiē cuì méi ?
kě yì de shā yī ,hé céng bàng xiāng tǐ ?kē chǎng qù jǐ shí ,báo qíng jiān qiān lǐ 。tā shǎn de wǒ qī liáng ,wǒ wéi tā qiáo
cuì 。qiáng bù shàng liáng tíng ,wǎn fēng qīng sì shuǐ 。hǎo jǐng yí duō huān huì ,ǒu huā dàng hóng xiāng ,hé yè yáo qīng cuì ,gù rén
tā wèi lái qiū dào yǐ !
 【hǎi tiān qíng 】liú guāng zhuǎn shùn bō ,suì yuè gèng fú shì ,rén shēng yǒu xiàn bēi ,hūn xiǎo yòu xiàng cuī 。xiǎo lái zuó cháo ,
lǎo sì jīn rì ,ya ,bái fā gù rén xī 。
 【yī jī jǐn 】rén shēng hǎo bǎi nián ,jǐ néng sān wàn rì ?cháng yán qī shí xī 。jiāng wǎng shì sī wéi ,èr shí sān shí ,
miào líng zhī jì 。sì shí jiāng yǐ jí ,zǎo jiǎn le róng yí 。
 【hǎo jīng shén 】qī yuè qī ,niú láng zhī nǚ qī 。hǎo xiàng bié ,hái xiàng huì ,yī nián yī dù bú chà bié 。zé zhè
tiān xiàng yǒu yīn yuán ,shì rén wú ēn yì 。zài tā xiāng jié xīn hūn ,yǔ bié rén wéi jiāo xù 。
 【nóng lè gē tān pò yàn ér luò 】jiē shì wéi gōng míng ,zǒng shì chóu yíng xì 。yīng yàn dé jiāo huān ,luán fèng bú xiàng pèi 。
wǎng lái yú yàn duō ,zhǎn zhuǎn yīn xìn xī 。tiān yá rén wèi lái ,jiāng tóu mǎ bú sī 。hán hèn duì qiū guāng ,sǎ lèi liú hán xī 。
liáng qī qī xiāo xiāo fēng yǔ cuī ,lěng yīn yīn ráng ráng lú huā dǐ 。kàn píng yuán zé jiàn dān fēng mù yè fēi ,wàng zhǎng dī yòu jiàn jīn
jǐng wú tóng zhuì ;kàn píng yuán yòu jiàn dān fēng mù yè fēi ,wàng zhǎng dī yòu jiàn jīn jǐng wú tóng zhuì 。nào jiū jiū chán míng zǐ guì jiē ,
xù dāo dāo qióng jī huáng huā qì 。ya ,kàn fú róng méi kuàng xiàng nán chí ,yǐn zhū yú wú fèn shǎng dōng lí 。jiàn rú jīn lǎo jú cōng
cōng shòu ,chì jǐn de xīn méi jiàn jiàn féi 。dāo chǐ lín bī ,zhèng zhè tóu cái nà tóu chà le huó jì 。zhēn xiàn jū xì ,féng bàn
biān wàng bàn biān ,cuò le jiàn shí 。
 【dòng xiàng sī 】yān yān bái zhòu zhǎng ,chǔ chǔ huáng hūn xì 。lǎn háng rù xiù guī ,xiū jiē kāi luó wéi 。pà shǎn kāi zhè
qiū bō ,zhè qiū bō cuì liǎng wān ;chóu jiě fàng zhè chūn fēng ,zhè chūn fēng yù yī wéi 。wú dǎo duàn de qī liáng qī liáng ,wú mèi 。
tián nì nì de ēn qíng ,kǔ yān yān shāng bēi ,duō qíng fān zuò le xiàng sī yì 。zhèng shì chóu yíng xì ,ruì xuě bīn fēn zhuì 。
 【gū měi jiǔ dài tài píng lìng 】wǔ qióng huā luàn diǎn yī ,piāo yù xuě xù zhān ní ,zhè xuě tā chū xià fēi wēi zé shì hòu
jiàn jí 。chì jǐn de fēng xué de xuě jí ,bái máng máng màn yě píng dī ,sì yù zhuó jiù yáo tiān dà dì ,fěn zhuāng chéng jun4 lǐng shēn
xī ,yín lěi jiù gāo tái duǎn qì ,zhè chǎng xuě xià de lái qí yì 。ya ,yī rèn jiāo wū tí ,mǎ sī ,mù niú rén yuǎn guī
zài zhī jìng lǐ 。tiān yě ,bú jiàn yǐng zhī wén de xiē shēng shì 。
 【sān fàn bái zhù gē 】zhè tiān qì hǎo nán wéi ,hán shuò mù zěn shēng jiāo rén ái guò de 。zhān lián dàng dàng chuān fēng lì ,
shā chuāng shǎn shǎn tòu hán wēi 。shòu tàn huǒ cóng lú shàng shāo ,yáng gāo jiǔ fàn bēi zhōng měi 。zì xún sī ,xián jiū lǐ ;zì xún sī ,
xián jiū lǐ :zài dì shàng zhě tiān ,zài tiān xià zhě dì 。jìng yǎn kàn qí zhōng ,wàn wù yuán lái jiē èr qì ,zài yī shēng jū yī
tǐ 。dé yī shí guò yī rì ,zī jiē rén qù bú guī xī ,wú liáo zhǎng tàn xī !kàn bié rén hǎo fū qī ,kàn bié rén hǎo fū
qī ,xiàng hū xiàng huàn xiàng xié mì 。jìn jiāng xīn shì xiàng rén yán ,zhōng cháng nán jìn yǐ 。zī jiē rén qù bú guī xī ,wú liáo zhǎng
tàn xī :yī yǒu yī ,shí yǒu shí ,chuān zhě rèn yì chuān ,chī zhě rèn yì chī ,ài tā rén nián shǎo shuāng shuāng měi 。zī jiē rén
qù bú guī xī ,wú liáo zhǎng tàn xī 。
 【guà dā xù 】piāo piāo sì jì guò ,tiáo tiáo yī nián yǐ 。hèn tā hé qì nuǎn rú chūn ,pàn wǒ bīng shuāng liáng sì shuǐ 。
xiū duì shuāng fèng zhěn ,pà jiàn gū luán wéi 。rè cán bìng tǐ ,shuí wèn jiāng xī ?shuì sǔn gū shēn shuí wēn bèi ?màn màn hēi hǎi xiàng
dōng liú ,zǒng shì xiàng sī lèi 。
 【yú yīn 】zé wéi zhè jì shū rén bú zhì shāng xīn suì ,bǎ lí chóu piě rù zài xiāng jiāng nèi 。wú yuán zán gū zhěn dú mián ,
rǎn bìng dān jí 。chàng dào xìn yǎo yīn xī ,shēng chāi sàn yuān yāng ,quán fèi qǐn wàng shí ,biàn zuò sǐ dào huáng quán wǒ kě yě wàng bú
le nǐ !

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】朝元乐原文,【双调】朝元乐翻译,【双调】朝元乐赏析,【双调】朝元乐阅读答案,出自刘伯亨的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.tongjime.com/shi/59864.html

诗词类别

刘伯亨的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语